Archive for april, 2010

Nationellt utvecklingsprojekt 2010-2011.

april 23, 2010

Sammanfattning  Bakgrund
Flera olika prognoser förutspår att Sverige är på väg mot en arbetslöshet omkring 12%. Arbetslösheten återfinns naturligtvis i alla grupper i samhället men har hittills särskilt drabbat tillverkningsindustrin och därtill anknutna verksamheter. I nästa steg väntar om inte kraftfulla politiska åtgärder vidtas, stora neddragningar i de offentliga verksamheterna. Effekterna av den stora efterfrågekrisen blir också, vilket är något av det mest allvarliga, att de grupper som redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden nu riskerar att hamna i ett närmast hopplöst utanförskap. I näst intill samtliga fall tillhör de som drabbas någon av våra medlemsorganisationer eller på annat sätt prioriterade grupper. Den uppkomna situationen för dessa människor förpliktigar ABF att utifrån vår värdegrund och våra kompetenser aktivt arbeta med insatser och verksamheter som stärker individernas kompetens och självkänsla samt ökar deras anställningsbarhet. Inom ABF finns redan goda exempel på verksamheter som syftar till att minska effekterna av jobbkrisen men dessa behöver bli fler och bilden mer heltäckande.

Syfte/målsättning

ABF behöver bli bättre på tre områden som alla syftar till att stärka individernas självkänsla och kompetens. Det handlar om arbete inriktat mot gruppen långtidsarbetslösa, om att utveckla en metod för att synliggöra och verifiera kunskaper – validering, samt om att arbeta med omställningsprocesser för att underlätta och förkorta vägen till nytt arbete. Samtliga är områden där vi redan arbetat lite försiktigt. Vi borde vara mogna för att åstadkomma bra resultat om vi satsar resurser under 2010!

Sammanfattning av ABF-organisationens konkreta arbetsuppgifter för att leva upp till satsningens intentioner:

  • Aktivt arbete för att skapa 100 ABF-mötesplatser för arbetslösa.
  • Arbeta med att ge de personer som har placerats i Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas en så aktiv och utvecklande åtgärd som möjligt.
  • Skapa en webbplats för målgruppen arbetslösa där ABF som en del av ett omställningsprogram eller en tredjefasplacering ger deltagarna olika verktyg för att på egen och tillsammans kunna stärka sitt självförtroende.
  • Att utbilda handledare i de organisationer som tar emot personer från Arbetsförmedlingen.
  • Rusta ABF organisatioen för att kunna erbjuda kvalitativt bra cirklar i baskunskaps cirklar i svenska, engelska, matematik samt samhällskunskap.
  • Skapa en webbplats för målgruppen nyanlända invandrare där ABF ger verktyd till denna målgrupp för att för stå grunderna på den svenska arbetsmarknaden.
  • Utveckla ett valideringsverktyg som blir ABFs. Här skall vi använda oss av de erfarenheter som ”Valiante.se” har givit oss. Verktyget skall vara anpassat för validering av arbetslösas kunskaper.
  • Vidta åtgärder för att göra ABF till en landsomfattande aktör inom omställningsområdet och trygghetsfonderna.
Annonser