Mötesplatser för arbetslösa

november 10, 2010 by

Hej!

Nu har vi startat 64mötesplatser för arbetslösa runtom i ABF Sverige. Kul och bra jobbat i projektet men framför allt ute i ABF avdelningarna.

Annonser

Af- Jobb- och Utvecklingsgarantin

september 29, 2010 by

Som ni kanske har sett så har förfrågningsunderlaget för JOB/UGA kommit ut från Af.

ELVIRA lämnade anbud vid förra upphandlingen  och fick då högsta betyg (full pott) i Stockholm och Huddinge.

Är ni intressrade av att lämna anbud kontakta gärna mig för mer information.

Carina Wahlund Järvi, ELVIRA 08- 411 55 00, 070- 521 55 20 eller via mail: carina@elvira-kunskap.se

Lotsarna

september 21, 2010 by

Sedan jag skrev om arbetet med anbudet för etableringslotsarna har jag fått flera samtal och mail från er som har läst på bloggen. Kul! Det är några frågor som har dykt upp flera gånger.

Vi kommer inte att lägga ut mallen här på bloggen. Kontakta mig eller Carina på Elvira om ni vill ha texter av oss. Ni som är vana att jobba med anbud kan såklart köra på utan att vänta på våra papper. Just nu hinner jag inte skriva mer, men hör av er direkt till oss så kommer vi vidare i jobbet.

Etableringslotsar

september 15, 2010 by

Från den 1 december i år tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för introduktion av nyanlända invandrare från kommunen. Nu upphandlar Arbetsförmedlingen aktörer som ska fungera som etableringslotsar. Upphandlingen går till så att man skickar in underlag till Arbetsförmedlingen för att bli godkänd som leverantör. De nyanlända får sedan välja lots eller bli tilldelad en som finns i närheten. Som lots ska man vara ett stöd för den nyanlända på flera sätt. På många ABF-avdelningar finns redan nu fantastisk verksamhet för målgruppen som skulle kunna vara en del i lotssystemet. Inte minst är vårt samarbete med föreningar en stor tillgång. De ABF-avdelningar som vill arbeta som lotsar ska lämna in ett eget anbud till arbetsförmedlingen. För att underlätta för er kommer vi ”Jobbkraftare” att sammanställa mallar för det som är gemensamt för avdelningarna, så kan ni komplettera med det som är unikt för er avdelning. Hör gärna av er till oss om ni undrar över något.

Så här beskriver Arbetsförmedlingen uppdraget:

Vad är etableringslotsens uppdrag?

För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och erfarenhet, ett personligt nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Etableringslotsen ska genom att stärka den nyanländes nätverk stödja honom eller henne till en snabbare etablering.

I etableringslotsens uppdrag ingår bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning samt ge stöd i olika sociala frågor. Därmed kommer etableringslotsen att utgöra en viktig länk mellan den nyanlände och det svenska samhället.

Vem kan bli etableringslots?

Etableringslotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och är ett företag eller en organisation. Exempel på organisationer som skulle kunna bedriva lotsverksamhet är föreningar, idéburna organisationer och branschorganisationer. Även enskilda kan starta lotsföretag. En kommun eller ett kommunalt bolag kan däremot inte vara etableringslots.

Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

Nu finns bara några platser kvar…

september 14, 2010 by

… på Handledarutbildningen i Stockholm den 14-15 oktober. Det är Mentors självcoachingprogram du får lära dig att använda i ditt arbete med arbetssökande eller andra deltagare i verksamheten. Kontakta mig om du vill veta mer. Ring 08-411 55 00 eller 070-521 55 20.

Nu är vi två Jobbkraft

september 6, 2010 by

Under resans gång har vi bestämt oss för att Jobbkraft-projektet har två inriktningar. Dels är det Fas 3-aktiviteterna som Magnus Johansson och Anna Bergkvist jobbar med, dels är det resten av aktiviteterna som Peter Zetterman, Carina Wahlund-Järvi och jag  jobbar med. Du hittar vår uppdaterade projektbeskrivning här:  Projektplan ABF Jobb Kraft-Blogg

Snart ska vi berätta mer om projektet

augusti 23, 2010 by

Nu har vi blogg-noviser fått gå en utbildning med Gabriel Widing på ABF Norra Stor-Stockholm. Vi kommer att blogga en del framöver så att ni får veta vad som är på gång och vilka vi är som jobbar i projektet. Om två veckor finns det möjlighet för er som jobbar med arbetssökande att gå en Handledarutbildning-självcoaching. Vi var ett gäng som fick en introduktion till självcoachningen före semestern och vi var överens om att det verkar mycket bra.  ABF-förbundet står för en del av kursavgiften.

Nationellt utvecklingsprojekt 2010-2011.

april 23, 2010 by

Sammanfattning  Bakgrund
Flera olika prognoser förutspår att Sverige är på väg mot en arbetslöshet omkring 12%. Arbetslösheten återfinns naturligtvis i alla grupper i samhället men har hittills särskilt drabbat tillverkningsindustrin och därtill anknutna verksamheter. I nästa steg väntar om inte kraftfulla politiska åtgärder vidtas, stora neddragningar i de offentliga verksamheterna. Effekterna av den stora efterfrågekrisen blir också, vilket är något av det mest allvarliga, att de grupper som redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden nu riskerar att hamna i ett närmast hopplöst utanförskap. I näst intill samtliga fall tillhör de som drabbas någon av våra medlemsorganisationer eller på annat sätt prioriterade grupper. Den uppkomna situationen för dessa människor förpliktigar ABF att utifrån vår värdegrund och våra kompetenser aktivt arbeta med insatser och verksamheter som stärker individernas kompetens och självkänsla samt ökar deras anställningsbarhet. Inom ABF finns redan goda exempel på verksamheter som syftar till att minska effekterna av jobbkrisen men dessa behöver bli fler och bilden mer heltäckande.

Syfte/målsättning

ABF behöver bli bättre på tre områden som alla syftar till att stärka individernas självkänsla och kompetens. Det handlar om arbete inriktat mot gruppen långtidsarbetslösa, om att utveckla en metod för att synliggöra och verifiera kunskaper – validering, samt om att arbeta med omställningsprocesser för att underlätta och förkorta vägen till nytt arbete. Samtliga är områden där vi redan arbetat lite försiktigt. Vi borde vara mogna för att åstadkomma bra resultat om vi satsar resurser under 2010!

Sammanfattning av ABF-organisationens konkreta arbetsuppgifter för att leva upp till satsningens intentioner:

  • Aktivt arbete för att skapa 100 ABF-mötesplatser för arbetslösa.
  • Arbeta med att ge de personer som har placerats i Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas en så aktiv och utvecklande åtgärd som möjligt.
  • Skapa en webbplats för målgruppen arbetslösa där ABF som en del av ett omställningsprogram eller en tredjefasplacering ger deltagarna olika verktyg för att på egen och tillsammans kunna stärka sitt självförtroende.
  • Att utbilda handledare i de organisationer som tar emot personer från Arbetsförmedlingen.
  • Rusta ABF organisatioen för att kunna erbjuda kvalitativt bra cirklar i baskunskaps cirklar i svenska, engelska, matematik samt samhällskunskap.
  • Skapa en webbplats för målgruppen nyanlända invandrare där ABF ger verktyd till denna målgrupp för att för stå grunderna på den svenska arbetsmarknaden.
  • Utveckla ett valideringsverktyg som blir ABFs. Här skall vi använda oss av de erfarenheter som ”Valiante.se” har givit oss. Verktyget skall vara anpassat för validering av arbetslösas kunskaper.
  • Vidta åtgärder för att göra ABF till en landsomfattande aktör inom omställningsområdet och trygghetsfonderna.